VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN:

Bolagsbildning > Budget > Bokföring > Bokslut > Rapportering > Deklaration > Årsredovisning

Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig med det mesta inom redovisning och administration. Tänk också på att du kan utnyttja mig som bollplank för diverse frågor om organisation, företagsekonomi, skatter m.m.

Löpande bokföring
Bokföring och redovisning kan beskrivas som ett sätt att föra bok över ett företags ekonomiska medel. Enligt bokföringslagen ska alla näringsidkare bokföra och utöver själva kravet att föra bok så måste alla siffror vara rätt registrerade. Dessa siffror redovisas sedan till olika intressenter och myndigheter för att visa att du har kontroll på ditt företags ekonomi och att dina affärer är i god ordning. Det är många företagare som behöver professionell hjälp med bokföring och redovisning. Som Auktoriserad Redovisningskonsult hjälper vi till med företagets ekonomiska händelser.

Kassaredovisning
Kassaredovisning är affärshändelser som måste bokföras. Det här är en viktig funktion för Er interna kontroll. Redovisningskonsulten hjälper er med redovisningen av löpande in-, utbetalningar, kassaavstämningar och inventeringar mot bokföring och redovisning m.m.

Fakturering, kravrutiner
Faktureringen är en av dina viktigaste funktioner som ska bokföras. Redovisningskonsulten registrerar fakturor, inbetalningar, skickar ut krav till kunder som inte betalar.

Leverantörsfakturor
Leverantörer är också en av dina viktigaste funktioner som ska bokföras. Redovisningskonsulten registrerar leverantörsfakturor, utbetalningar, tar fram utbetalningsförslag m.m.

Momsredovisning
Momsredovisningen bygger på den löpande bokföringen. Bokföringskonsulten hjälper Er med uppläggning av Er löpande redovisning så att momsredovisningen blir korrekt.

Löner
Bokföringskonsulten hjälper Er med uppläggning av lönespecifikationer och bokföring av utbetalda löner.

Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter bygger på den löpande löneredovisningen och utbetalda bruttolöner. Bokföringskonsulten hjälper Er med uppläggning av Er löpande löneredovisning så att redovisningen blir korrekt. Arbetsgivaravgifter ska redovisas till Skattemyndigheten i en skattedeklaration varje månad sk. AGI.

A-skatt
A-skatt bygger på den löpande löneredovisningen och utbetalda bruttolöner. Bokföringskonsulten hjälper Er med uppläggning av löpande löneredovisning så att redovisningen blir korrekt. A-skatt ska redovisas till Skattemyndigheten i en skattedeklaration varje månad.

F-skatt
F-skatt bygger på den löpande redovisningen, bokslutstransaktioner samt justeringar i inkomstdeklarationen. Redovisningskonsulten hjälper Er med uppläggning av löpande bokföringen så att redovisningen av F-skatt blir korrekt. F-skatteberäkning ska redovisas till Skattemyndigheten i en inkomstdeklaration en gång per år. F-skatt betalas normalt preliminärt en gång per månad. Vi hjälpa er också jämka pågående F-skattebetalningar.

Bokslut
Avstämningar av huvudbokens konton är också en av utgångspunkterna i bokföringslagen för att den löpande bokföringen ska kunna utgöra informations- och beslutsunderlag. Det kräver också att avstämningar görs löpande. Västerås Bokföringsbyrå hjälper Er gärna med avstämningar i samband med månads-, kvartal- eller årsbokslut.

Årsredovisning
Redovisning är den del av din företagsekonomi som används till att hålla reda på företagets medel. Löpande redovisning innebär att redovisningen/bokföringen sköts löpande under året. När räkenskapsåret är slut så gör vi bokslut. Det är bokslutet som sedan påverkar och ligger till grund för företagets framtida affärer. Många beslut om affärsmässiga samarbeten bygger på den ekonomiska information som företag lämnar ifrån sig och därför är det extra viktigt ur en affärssynpunkt att du har löpande koll på företagets bokföring. Den som redovisar ett företags ekonomiska händelser ska följa en strikt lagstiftning som bland annat bygger på Svensk skattelagstiftning. Den årliga presentationen av räkenskaperna från företagets bokföring kallas årsredovisning för aktiebolag och årsbokslut för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag. Arbetet med redovisningen är därför väldigt komplext och bör utföras av någon som är expert på området, förslagsvis en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Rapportering
Oavsett om du som företagare söker hjälp med bokföring för enskild firma eller ett större företag så är Redovisningskonsultens arbete ovärderligt. Med bokföring menas att bok förs över företagets ekonomi och då registreras allt det som ska bokföras i datumordning. Utifrån den löpande bokföring som vi sköter åt ditt företag, kan ett antal olika rapporter tas fram för uppföljning. Balansrapport, resultatrapport, verifikationslista samt huvudbok, är exempel på rapporter som fungerar som underlag för analyser.

Deklaration m.m.
För företag som ska lämna en skatte-/inkomstdeklaration så är det viktigt att deklarationen stämmer till punkt och pricka. Anledningen till att företag deklarerar är för att deklarationen utgör ett underlag för hur mycket moms, arbetsgivaravgift och skatt du som företagare ska betala. Med hjälp av en Redovisningskonsult blir din deklaration rätt från början och genom en fullmakt lämnar vi också in den vid rätt tidpunkt. En deklaration som blir fel kan bli kostsam för företaget. Dels kan det ta tid från verksamhetens andra områden och det kan också komma att slå ekonomiskt på organisationen. Det finns flera deklarationsformer som lämnas in vid olika tidpunkter och för olika typer av företag samt för privatpersoner. Skatte-, moms- och inkomstdeklarationer är exempel på olika former av deklarationer.

Resultat-, balans & likviditet budget/prognos
En budget är ett styrdokument åt företaget för att följa upp sina intäkter/inkomster/inbetalningar och kostnader/utgifter/utbetalningar, för att avgöra vad som krävs för att generera olika vinstmål. Budget är ett försök till inblick i framtiden. Prognosen är i de flesta fall ett styrdokument för företaget för att följa upp sina budgeterade intäkter och kostnader med hänsyn taget till utfall under året. Prognosen är också ett dokument som försöker se in i framtiden.

Ekonomiska rutiner
Västerås Bokföringsbyrå hjälper er strukturera era ekonomiska flöden så Ni får ett effektivt och pålitligt redovisningssystem. Rutiner är viktiga för att alla regler och lagar ska kunna uppfyllas samt även för externa aktörer som kan vilja se ert resultat i bolaget.

Organisation
Ett företags organisation är inte bara viktig i uppbyggnadsskedet utan även i framtiden då bolaget växer. Ett organisationsschema speglar hur företaget styrs framförallt i officiell kommunikation. Det kan även beskriva informella strukturer.

Rådgivning, styrelseledamot, mentor och bollplank inom ovanstående områden.
Ekonomisk rådgivning är guld värt för många företag som söker hjälp med ekonomin. Utöver den löpande bokföringen, redovisningen och ekonomiska rapportering som du får av en Auktoriserad Redovisningskonsult så kan du också få värdefull ekonomisk rådgivning. Ekonomisk rådgivning hjälper dig med många av företagets viktigaste ekonomiska händelser och beslut. Det kan handla om rådgivning kring en specifik affärssatsning men också rådgivning kring exempelvis ett köp av en tjänstebil.

Olika typer av finansiell rådgivning
Möjligheten med att ha en finansiell rådgivare att bolla ideer och tankar med kring olika ekonomiska satsningar för ditt företag är ovärderligt. Till rådgivningen tillkommer också ekonomisk analys och rapportering som kan underlätta i beslutsfattandet. Exempel på analyser kan vara lönsamhetsanalys där din verksamhets finansiella status och möjligheter granskas. Om ditt företag har behov av att nå uppsatta ekonomiska mål så kan det istället vara hjälp med ekonomistyrning du behöver. Oavsett vilken typ av ekonomisk rådgivning ditt företag behöver så finns din Auktoriserade Redovisningskonsult till hands!

Affärsrådgivning eller analys?
Vilken typ av ekonomisk rådgivning som du och ditt företag behöver beror mycket på vilket typ av företag du har och vilken verksamhet du bedriver. Ekonomisk rådgivning är alltid kundanpassad för din verksamhets behov. En del företag kan ha stort behov av affärsrådgivning för att utveckla och förverkliga affärsidéer för företaget, en analys kanske inte alltid tillför företaget något i just det skedet. Analysen kan vara en god idé för det företag som söker underlag för olika satsningar eller för att analysera utvecklingen i efterhand. Ekonomiska rådgivningstjänster för alla moment i verksamheten är den bästa hjälpen för ditt företag!

Revisor, revisorer
Vi kan bistå er som revisor i bolag som inte kräver godkänd eller auktoriserad
revisor.

Geografiskt område
Vi verkar i Mälardalen: Västerås, Skultuna, Hallstahammar, Surahammar, Ramnäs, Arboga, Köping, Kolsva, Kungsör, Eskilstuna, Torshälla, Strängnäs, Mariefred, Enköping, m.fl.
Via webbaserade tjänster kan vi hjälpa kunder i hela Sverige.